letter-447577_1920

Zgodnie z przepisem art. 152 kodeksu postępowania karnego, strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku, wskazując na nieścisłości i opuszczenia.

Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta lub osoby, która sporządziła przekład zapisu dźwięku, oraz po odtworzeniu zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku może przychylić się do wniosku i wydać zarządzenie o sprostowaniu protokołu lub przekładu zapisu dźwięku; w przeciwnym razie w przedmiocie sprostowania orzeka, po wysłuchaniu protokolanta lub osoby, która sporządziła przekład zapisu dźwięku, sąd w składzie, który rozpoznawał sprawę.

Jak powinien wyglądać wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy? WZÓR PONIŻEJ.

 

Lublin, np. dnia 16 lipca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Wydział Karny

 

Oskarżony . . . . . . . . . . , adres w aktach sprawy.

 

Sygnatura akt:

/wskaż sygnaturę/

WNIOSEK

o sprostowanie protokołu rozprawy z dnia np. 5 czerwca 2018 r.

Ja, niżej podpisany oskarżony . . . . . . . . . . , wnoszę o sprostowanie protokołu rozprawy z dnia np. 5 czerwca 2018 r., która odbyła się w sprawie o sygn. akt . . . . . . . . . . poprzez zastąpienie w zeznaniach np. Hieronima Iksińskiego (karta np. 34) sformułowania w obecnym brzmieniu np. „widziałem oskarżonego z nożem” zwrotem „nie widziałem oskarżonego z nożem”.

Uzasadnienie

Tutaj krótko uzasadnij swój wniosek.

                                                                                                                                podpis

 

 

 

 

Reklamy

hammer-719066_1920

Gazety czy portale internetowe pełne są relacji z procesów karnych. Zauważyłem, że niektóre komentarze, które pojawiają się pod artykułami na ten temat pochwalają występki czy zbrodnie, których dopuścili się skazani. Czy na to jest jakiś paragraf? Tak!

Zgodnie z przepis art. 255 par. 3 kodeksu karnego, kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zachowanie sprawcy ma charakter publiczny, gdy jest dostępne dla bliżej nieokreślonej liczby osób, przy czym działanie sprawcy jest publiczne także wtedy, gdy kieruje on swe przesłanie nie do wszystkich osób, które mogą się z nim zapoznać, a do pewnych grup osób. Publiczne działanie nie wymaga także bezpośredniego kontaktu między sprawcą a osobami, do których kieruje on swój przekaz. Taki pośredni kontakt zajdzie wówczas, gdy sprawca np. rozrzuca z balkonu ulotki, albo gdy przekaz swój wygłasza za pomocą środków komunikacji masowej (np. internet). Dla uznania, że sprawca działa publicznie, nie jest konieczne, by zachowania swe podejmował w miejscu publicznym, istotne jest tylko to, że treści, które chce przekazać, mogą dotrzeć do bliżej niesprecyzowanego kręgu odbiorców (tak: M. Królikowski, R. Zawłocki, (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222–316, Wyd. 4, Warszawa 2017).

 

40701102 - statue of justice

40701102 – statue of justice

Zgodnie z art. 60 kodeksu postępowania karnego, w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a pokrzywdzony, który przedtem wniósł oskarżenie prywatne, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego. Interes społeczny w ściganiu przestępstw prywatnoskargowych zachodzi wówczas, gdy czyn przestępny godzi bezpośrednio nie tylko w chronione prawem interesy pokrzywdzonego, ale także w dobra ogólne (por. M. Czekaj, Ingerencja, s. 48; K. Marszał, Ingerencja, s. 32). 

Jeżeli prokurator, który wstąpił do postępowania, odstąpił potem od oskarżenia, pokrzywdzony powraca w dalszym postępowaniu do praw oskarżyciela prywatnego. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt oskarżenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne, a jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, sąd lub referendarz sądowy umarza postępowanie.

%d blogerów lubi to: