money-2298511_1920.jpg

„Wniosek o rozłożenie grzywny na raty, jak napisać wniosek o rozłożenie grzywny na raty, wniosek o rozłożenie grzywny na raty wzór”. To frazy często wpisywane w wyszukiwarkę Google. Postanowiłem więc przygotować garść informacji na ten temat oraz prosty wzór wniosku 🙂

KIEDY SĄD MOŻE ROZŁOŻYĆ GRZYWNĘ NA RATY?

Zgodnie z przepisem art. 49 kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE GRZYWNY NA RATY –  WZÓR.

Lublin, dnia 10 marca 2019 r.


Sąd Rejonowy w _________


Skazany:

Jan Kowalski, zam. ul. Kowalska 5/10,

02 – 234 Warszawa


Sygn. akt:

__________


Wniosek o rozłożenie grzywny na raty


Działając w imieniu własnym – skazanego Jana Kowalskiego, wnoszę o rozłożenie grzywny w wymiarze ________ orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w ________ w dniu _______ w sprawie o sygn. akt _______ – na 12 rat, z uwagi na to, że natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego, a także mojej rodziny zbyt ciężkie skutki.


Uzasadnienie


Tutaj należy wykazać, że natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla wnioskodawcy i jego rodziny zbyt ciężkie skutki – należy opisać swoją sytuację majątkową i osobistą i poprzeć ją odpowiednimi dowodami. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające sytuację majątkową i osobistą np. zaświadczenie o zarobkach, dokumentacja medyczna itd.


podpis


Załączniki:


 

despair-513529_1920

SĄD ZAMIENIŁ MI GRZYWNĘ NA WIĘZIENIE. CZEMU?

Zgodnie przepisem art. 44 kodeksu karnego wykonawczego, skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

1. skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej (gdy egzekucja grzywny jest niemożliwa, Sąd może zamienić grzywnę na prace społeczne) albo uchyla się od jej wykonania, lub

2. zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa (np. skazany jest niezdolny do pracy).

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

SĄD ZAMIENIŁ MI GRZYWNĘ NA WIĘZIENIE. CO ROBIĆ?

Najprościej? Spłacić! Od zastępczej kary pozbawienia wolności, skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

Jakieś inne rozwiązanie? Jest! Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, jeżeli skazany oświadczy na piśmie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym.

Masz pytania odnośnie zamiany grzywny na prace społeczne lub karę pozbawienia wolności? Skontaktuj się ze mną (KLIKNIJ!).

jup_pusta_cela_wiezienie_kraty_640

Zgodnie z przepisem art. 253 kodeksu postępowania karnego, środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.

Zgodnie z przepisem art. 254 k.p.k., oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego.

%d blogerów lubi to: