40701102 - statue of justice

Zgodnie z przepisem art. 41 kodeksu postępowania karnego, sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. WZÓR WNIOSKU O WYŁĄCZNIE SĘDZIEGO PONIŻEJ.
                                                                                                                                miejscowość, data

Sąd Rejonowy w …

… Wydział Karny

 

oskarżony/oskarżyciel Jan Kowalski,

adres w aktach sprawy

Sygn. akt:

………………

WNIOSEK

o wyłącznie sędziego

          Działając w imieniu własnym – … , na podstawie przepisu art. 41 k.p.k., wnoszę  o wyłączenie od udziału w sprawie sędziego Wiktora Iksińskiego z uwagi na istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby ona wywołać wątpliwości co do bezstronności jego bezstronności w sprawie o sygn. akt … toczącej się obecnie przed Sądem Rejonowy w … (szerzej poniżej).

Uzasadnienie

           Tutaj proszę wskazać okoliczności uzasadniające wniosek.

 

podpis

 

W załączeniu:

– dowody na poparcie wniosku.

Reklamy

the-weight-of-the-2033590_1920

„Czy jeśli popełniłem przestępstwo za granicą, będę odpowiadał przed polskim wymiarem sprawiedliwości?”. Takie pytanie otrzymałem kilka dni temu od Czytelnika. Poruszana tematyka jest dosyć ciekawa, postanowiłem więc odnieść się do tego problemu.

Zgodnie z przepisem art. 109 kodeksu karnego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Jest jedno ale. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.

Jeżeli zachodzą różnice między ustawą polską a ustawą obowiązującą w miejscu popełnienia czynu, stosując ustawę polską, sąd może uwzględnić te różnice na korzyść sprawcy.

Przykład 1.

Obywatel Polski popełnił czyn zabroniony na terenie Hiszpanii. W świetle polskiego prawo jest to przestępstwo. Na terenie Hiszpanii już nie.  To oznacza, że nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności na terenie Polski.

Przykład 2.

Obywatel Polski popełnił czyn zabroniony na terenie Szwecji. Na terenie Szwecji przestępstwo to jest jednak ładgodniej karane. To oznacza, że będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności w Polsce, ale grozi mu łagodniejsza kara – ta, która obowiązuje w Szwecji.

Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia:

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej,

– przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym oraz przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od polskiego funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej na podstawie prawa polskiego do wystawienia dokumentu,

– przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym,

– przestępstwa fałszywych zeznań, złożenia fałszywego oświadczenia, opinii lub tłumaczenia, posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, poświadczającym nieprawdę lub fałszywym – wobec urzędu polskiego,

– przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

euro-1353420_1920

Zgodnie z przepisem art. 56 kodeksu wykroczeń, kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny.

Podżeganie i pomocnictwo są karalne. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich przepadek, gdy zbiórkę publiczną przeprowadzono bez zgłoszenia. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury.

%d blogerów lubi to: