city-2189720_1920

Zniewaga. A co to? Z czym to się je 🙂 ?

Znieważenie polega na uwłaczaniu czci drugiego człowieka przez okazywanie mu pogardy, ubliżanie, obraźliwe zachowanie w stosunku do niego. Chodzi o naruszenie godności człowieka. Istotą znieważenia jest okazanie pogardy, która głębiej wyraża ujemny stosunek do wartości jaką reprezentuje człowiek niż lekceważenie (tak: W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 174). Chodzi o ubliżanie, naruszające godność osobistą oraz obrażanie, obejmujące uchybienie godności poprzez wypowiadanie niepochlebnych opinii, naruszających dobre imię (tak: R.A. Stefański, Zniewaga: pojęcie i kryteria, [w:] M. Mozgawa (red.), Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, Warszawa 2013, s. 148).

Zniewaga policjanta. Co za to grozi?

Zgodnie z przepisem art. 226 kodeksu karnego, kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Reklamy
40701102 - statue of justice

40701102 – statue of justice

Zgodnie z przepisem art. 75 kodeksu postępowania karnego, oskarżony jest obowiązany zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, jak również o każdej zmianie danych umożliwiających kontaktowanie się, wskazanych w art. 213 § 1, o których wie, że są znane organowi prowadzącemu postępowanie. Oskarżony jest obowiązany ponadto stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego. O powyższych obowiązkach należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu.

Pamiętajmy również, że według przepisu art. 139 kodeksu postępowania karnego, jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.

Dlaczego niewskazanie nowego adresu może być bardzo niebezpieczne? Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Oskarżony zostały skazany na 3 lata kary pozbawienia wolności. Uważa jednak, że jest niewinny. Chce złożyć apelację, złożył w tym celu wniosek o uzasadnienie wyroku. Od kilku miesięcy mieszka pod innym adresem. Nie poinformował o tym Sądu. Sąd wysyła wyrok wraz z uzasadnieniem pod stary adres. Pismo wysłane pod ten adres uważa się za skutecznie doręczone. Mija 14 dni, oskarżony myśli, że pismo doręczone zostanie pod nowy adres. Tak się nie dzieje. Traci szanse na złożenie apelacji!

the-weight-of-the-2033590_1920

Zgodnie z przepisem art. 61 kodeksu karnego, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w wypadku określonym w art. 60 § 3 (tzw, mały świadek koronny), zwłaszcza gdy rola sprawcy w popełnieniu przestępstwa była podrzędna, a przekazane informacje przyczyniły się do zapobieżenia popełnieniu innego przestępstwa.

Przykład. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie. Zgodnie z przepisem art. 209 § 5 kodeksu karnego, Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego 209 (uchylanie się od płacenia alimentów) uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary. Jan W. nie płacił alimentów na dziecko. W terminie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania uiścił zaległość. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

%d blogerów lubi to: